Slovensko chce robiť šport poctivou cestou: Novela zákona o športe podporí férovosť a poctivosť

Slovensko chce robiť šport poctivou cestou: Novela zákona o športe podporí férovosť a poctivosť

23. 09. 2020

BRATISLAVA - Novelizácia Zákona o športe s implementáciou nových antidopingových zásad manifestuje, že Slovensko chce robiť šport poctivou cestou. Na stredajšej tlačovej konferencii to zdôraznili poslanci Richard Nemec, Peter Vons a Radovan Sloboda ako predkladatelia návrhu. Legislatívna úprava, ktorá prešla v utorok v Národnej rade SR do druhého čítania predpokladá investíciu prostriedkov do férového športu.

Nemec zdôraznil, že okrem zriadenia nezávislých odborných komisií na prvom a druhom stupni, ktoré budú riešiť dopingové prípady a zabezpečenie ochrany pre oznamovateľov dopingových káuz, je dôležitou súčasťou novely zákona i rozmer vzdelávania: "Ten by mal informovať profesionálnych, ale i rekreačných športovcov o dôsledkoch porušovania antidopingových pravidiel, a to nielen v právnej rovine, ale aj v oblasti rizík, ktoré užívanie dopingu predstavuje pre zdravie."

Cieľom návrhu novely zákona je implementovať štandardy nového Svetového antidopingového kódexu 2021. Jeho obsah by signatári Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe mali s vnútroštátnym právnym poriadkom zosúladiť najneskôr do 1. januára 2021, teda v deň, keď nadobúda platnosť Kódex 2021. V opačnom prípade by SR nadobudla status nesúladu, ktorého dôsledkom by mohlo byť aj vyradenie slovenských športovcov z medzinárodných súťaží.

V prípade zmien v slovenskej legislatíve ide najmä o zavedenie nových skutkových podstát porušení antidopingových pravidiel, ako aj o potrebu prípravy inštitucionálneho oddelenia orgánov oprávnených vykonávať pôsobnosť v oblasti boja proti dopingu, kde súčasná úprava nevyhovuje požiadavkám Svetového antidopingového programu 2021.

Návrh novely ráta so zriadením nových komisií pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a na druhom stupni, ktoré budú finančne (prevádzkovo) aj inštitucionálne nezávislé od národných športových zväzov, ako aj od národnej Antidopingovej agentúry SR. Komisie na prvom i druhom stupni budú mať troch členov a dvoch náhradníkov pre prípadný konflikt záujmov. Členovia komisií budú odborníci s expertízou v právnych vedách, prírodných vedách, medicínskych vedách, farmaceutických vedách alebo v športových vedách. Mandát členov i náhradníkov je štvorročný. Výberové konanie na členov komisií bude verejné.

Prostredníctvom zvýšenia odbornej úrovne a zjednotenia rozhodovacej praxe by malo opatrenie viesť k primeraným a spravodlivým postihom za porušenie antidopingových pravidiel. Rozhodnutie komisií v prvom stupni a v druhom (odvolacom) stupni bude možné napadnúť a preskúmať na Športovom arbitrážnom súde v Lausanne vo Švajčiarsku, ktorý je príslušný podľa pravidiel svetového antidopingového programu.

Zdroj: TASR
Foto: SITA/ÚV SR

Športky TV

Viac z TV